Nyhetsbrevet med bilder, sendt ut til alle abonnenter. (lenke)Fra redaksjonen i Tjen Folket Media.

Tjen Folket Media vil ønske deg og dine en god jul og et godt nytt kampår 2019. Vi vil hilse hele klassen, proletariatet i Norge og internasjonalt, med at vi i 2019 vil kjempe for å dedikere oss enda mer i klassens tjeneste. Vi hilser våre skribenter, bidragsytere, lesere og alle de som sprer våre tekster. Vi håper enda flere vil bidra i 2019. Og vi hilser våre kamerater internasjonalt, kameratene som kjemper for revolusjonen og særlig kameratene som fører folkekrig i Peru, Tyrkia, Filippinene og India. Rød solidaritet!

Vi markerer jula og det nye året med et fyldig nyhetsbrev, som vil oppsummere 2018 og Tjen Folket Medias dekning av årets hendelser. Det ble et langt brev som man kan kose seg med i romjula. Først vil vi innlede brevet med en viktig oppfordring til alle lesere og venner!

Støtt oss økonomisk!

Uten organisasjon, ingen revolusjon. Uten økonomi, ingen organisasjon. Tjen Folket Media er den revolusjonære medieplattformen i landet vårt. Ukentlig sprer vi revolusjonære perspektiver på flere internettplattformer. Vi har drevet med film og lyd, i tillegg til hovedprioriteten som er tekst. I året som kommer vil vi ta nye initiativer for å nå flere folk med rød agitasjon. Vi er sikker på at de som følger oss på vennlig vis vil glede seg over dette. Og vi håper at fiendene vil ergre seg.

Du kan bidra svært konkret til Tjen Folket Media ved å støtte oss økonomisk. Det kan du gjøre ved å opprette fast trekk, eller gi enkeltbidrag, til konto 4230.55.51605 og merke innbetalingen med “TFM” eller “Tjen Folket Media” eller bare “media”. Det er viktig at du merker innbetalingen, slik at den skilles fra andre bidrag til andre formål.

Du må ikke være kommunist for å støtte Tjen Folket Media. Alt du trenger er et ønske om at medier som dette skal finnes. Et ønske om at det skal finnes noen som utfordrer den kapitalistiske makta, som kommer med kritiske og alternative synspunkt fra et standpunkt for proletariatet i Norge og hele verden. Og du kan bidra med smått eller stort. Alle monner drar, sammen bygger vi de røde mediene!

Om året 2018 og hva Tjen Folket Media har skrevet om

Tjen Folket Media har gjort et stort sprang i omorganisering i 2018. Men uten at det har vært negativt for vår produksjon eller dens kvalitet. Tvert om har vi publisert et enormt antall artikler i 2018, og dekket et bredt spekter av viktige tema. I løpet av året har det skjedd interessant utvikling i samtlige av verdens folkekriger, det har vært store opptøyer og uro i de imperialistiske landene og krigene i Midtøsten har fortsatt. Den allmenne krisa i kapitalismen er grunnlag for ustabilitet, og opptøyer, kriser og kriger peker fram mot de enda større omveltningene som vil komme. Vi lever i en revolusjonær epoke, og de revolusjonære mediene har en viktig oppgave som organisator og oppdrager for den revolusjonære bevegelsen som trengs, for å legge kapitalismen i grava.

Filippinene

Bilde uten navn Tjen Folket Media har i 2018 oversatt en del nyhetssaker fra Filippinene. Nå i desember 2018 fyller Filippinenes Kommunistiske Parti (CPP) femti år. Like lenge har partiet ledet folkekrigen på Filippinene gjennom sine to viktigste verktøy; folkehæren (New People’s Army) og den nasjonaldemokratiske fronten (NDF). Folkekrigen på Filippinene er en av de fire folkekrigene i verden, som under ledelse av (maoistiske) kommunistpartier kjemper for nydemokratisk revolusjon, sosialisme og en kommunistisk verden. Den tredje verden, der disse folkekrigene i dag finner sted, er stormsenter for verdensrevolusjonen. Millioner av fattige mennesker kjemper og blør under de røde fanene, for å nedkjempe kapitalismen. Tjen Folket Media er proletariske internasjonalister. Deres kamp er vår kamp. I 2018 har den nasjonaldemokratiske revolusjonen kjempet mot den fascistiske USA-marionetten Duterte, som med falsk venstreretorikk har skapt en illusjon av å være en president av en ny type. I stedet har han vist seg som en typisk byråkratkapitalistisk despot, og massenes kamp har fortsatt under kommunistisk ledelse.

Noen av sakene i 2018:
Filippinene: NPA avslår Dutertes lureri
Filippinene: Om Lorenzanas påstander om “massive overgivelser”
Intensivér kampen mot Dutertes USA-lojale regime

Aktivister holdt sommeren 2018 et åpent møte i Oslo om folkekrigen på Filippinene.

India

Bilde uten navn Også i India føres folkekrigen videre under maoistisk ledelse. Indias Kommunistiske Parti (Maoistisk), CPI(Maoist), og deres geriljaarmé har i 2018 utvidet aktiviteten i enkelte områder tross massiv motstand fra den fascistiske Modi-regjeringen. Tjen Folket Media har oversatt nyhetssaker om folkekrigen, og også dekket solidaritet i Norge for den indiske politiske fangen Saibaba. Proletariatet er en internasjonal klasse. Selv om den proletariske revolusjonen er nasjonal i formen, at den skjer innenfor nasjonale grenser, så er den i sitt innhold internasjonal. Folkekrigen i India er et av de lysende eksemplene innenfor verdensrevolusjonen. Maoistene i India viser med sitt eksempel at den nye bølgen av verdensrevolusjon vil skje under maoismens fane.

Noen av sakene i 2018:
Maoistene vokser i flere distrikter, ifølge indisk etterretningsrapport
Maoistene rykker frem i Sør-India
India: To distrikter i Kerala legges til i liste over maoistberørte regioner
Politisk fange i India nektes grunnleggende helsehjelp

Tjen Folket Media var på plass da røde aktivister organiserte en solidaritetsdag for den politiske fangen Saibaba, og med støtte til den nydemokratiske revolusjonen og folkekrigen:
Aksjonsdag i Oslo for den politiske fangen Saibaba

Norske maoister driver ikke bare solidaritet med de som kjemper. De akter å lære av de kameratene, som med sin teori og praksis viser at de er verdens mest avanserte revolusjonære krefter. Tjen Folket Media har i den anledning oversatt og spredd et utdrag av teksten “Vårt arbeid i urbane områder” fra India:
Vårt arbeid i urbane områder

Midtøsten

Bilde uten navn De største motsigelsene i dagens verden, har i dag sitt skjæringspunkt i den stormfulle regionen som kalles Midtøsten eller Vest-Asia. Gjennom flere år har imperialistene og de regionale stormaktene revet Syria i stykker. Krigen har flere akser. Saudi-Arabia står mot Iran, som er to bitre rivaler og regionale stormakter. Saudi-Arabia støtter jihadister som Al-Nusra-fronten (Al-Quaida i Syria) mot Assad-regimet som støttes av Iran og Irans allierte i libanesiske Hizbollah. Tyrkia er innblandet særlig for å bekjempe kurdiske grupper som styrer deler av Nord-Syria og sees som en trussel mot Tyrkia som per i dag har regionens største kurdiske befolkning og landområde. Tyrkia har også kjempet mot både Daesh (IS), Assad-regimet og Assads allierte Russland, men er også kommet i konflikt med både USA og Saudi-Arabia. Imperialistene Russland og USA, samt Frankrike, har også vært svært aktive. Russland støtter sin allierte Assad, mens USA og andre vestlige stormakter støtter opposisjonen mot Assad. Samtidig fortsetter imperialistenes herjinger i Irak og motstanden mot USA. Resultatet er millioner av flyktninger og hundretusentalls drepte i en brutal og langvarig krig. Tjen Folket Media har skrevet om Syria og brakt videre fordømmelser særlig av NATOs innblanding:

To saker om krigen mot Syria:
Fordøm imperialistenes angrep på Syria
Norge, NATO, USA, henda vekk fra Syria!

Den palestinske nasjonen og den kurdiske nasjonen slåss begge for nasjonal sjølråderett. De står i dag uten egne land, og representerer dermed den nasjonaldemokratiske revolusjonen i regionen. I tillegg kjemper masser i alle land mot den utenlandske imperialismen, særlig USA-imperialismen, som kuer hele regionen. I Jemen fører USAs allierte Saudi Arabia en brutal og folkemorderisk krig. Tjen Folket Media har skrevet om kurdernes kamp, om Palestina og om folkemordet i Jemen:

Forsvar Afrin for kurdisk frigjøring
Humanitær krise i Jemen der norske allierte dreper barn
Leve Palestina! Knus staten Israel!

Det er en mangel ved Tjen Folket Medias dekning av klassekampen og den folkelige kampen i denne regionen, at vi ikke har skrevet mer om folkekrigen i Tyrkia. Tyrkia er et av de fire landene i verden der maoistiske partier i dag leder folkekrig. Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene, TKP/ML, leder folkehæren TIKKO i krig mot det fascistiske Erdogan-regimet. De forener tyrkere, kurdere og andre folk i landet i den nasjonaldemokratiske revolusjonen. I år har partiet opplevd en splittelse. En høyreopportunistisk linje forsøker å bruke partiets navn, men sentralkomitéen fører kampen videre på et klart maoistisk grunnlag. I 2019 vil vi skrive mer om folkekrigen i Tyrkia.

Latin-Amerika

Bilde uten navn Sammen med Asia og Afrika utgjør Latin-Amerika det aller meste av det vi kaller den tredje verden. Her finner vi de landene og folkene som er undertrykket og utbyttet av imperialismen. Fra århundrer som kolonier, til dagens situasjon som halvkoloniale og halvføydale land, er posisjonen i det internasjonale systemet grunnleggende at disse landene med vold, tvang og intriger underlegges de imperialistiske statene, særlig USA-imperialismen. Også norsk imperialisme er aktiv i Latin-Amerika. Som stormsenter for verdensrevolusjonen, har kommunistpartiene og det kjempende proletariatet i disse verdensdelene, løftet vår ideologi opp til nye høyder. De har løftet maoismens røde fane opp over de mest avanserte revolusjonene i verden.

I Peru fortsetter folkekrigen under ledelse av Perus Kommunistiske Parti og formann Gonzalo, tross de store tilbakeslagene på 1990-tallet. Gjennom arrestasjoner, likvidasjoner, tortur, isolasjon, intriger og komplotter, har fienden påført kampen en rekke alvorlige skader. Men som formann Gonzalo sa i sin eneste frie kommunikasjon med omverdenen etter arrestasjonen: folkekrigen kan ikke stanses og arrestasjonene er bare en “krumning av veien” mot målet. Verdens maoister løfter fram formann Gonzalo som vår tids største maoist, og nesten tretti år etter arrestasjonen sitter han fremdeles som verdens mest bevoktede fange på en marinebase i Peru.

Samtidig har de maoistiske partiene og organisasjonene i Latin-Amerika vært samlet til fem store møter, som har satt fram en rød linje i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Med Perus Kommunistiske Parti og Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) som sentrale medlemmer, og med avansert revolusjonær praksis i flere land, står disse fram som lysende eksempler for verdens revolusjonære. Og de har tatt initiativ til en ny forent maoistisk internasjonal konferanse som også det kommunistiske forbundet Tjen Folket fra Norge støtter og vil bidra til.

Noen saker om maoisme og klassekamp i Latin-Amerika:
Den 12. september ble Gonzalo arrestert
Marxisme og revolusjon i Latin-Amerika
Brasil mellom valgfarse, fascisme og revolusjon

Tjen Folket Media har også dokumentert solidaritetsaksjoner med de 23 arresterte aktivistene i Brasil, som ble arrestert i forbindelse med opptøyene mot FIFA og VM-terroren mot de fattige massene særlig i favelaen:
Frihet for de 23 brasilianske aktivistene - frihet for Igor Mendes!

Oppgjøret med den høyreopportunistiske linja

Bilde uten navn I 2018 er det skjedd en historisk omveltning i det kommunistiske forbundet Tjen Folket. Tjen Folket Media er blitt fristilt og blitt omorganisert nettopp som følge av den røde linja som er blitt etablert i den kommunistiske organisasjonen. Det er blitt valgt en ny ledelse i organisasjonen, og den gamle ledelsen er dels blitt stilt utenfor forbundet. Men viktigere enn organisatoriske endringer er den politiske korrigeringskampanjen som er lansert. Vi har publisert en offentlig uttalelse fra ledelsen i forbundet om oppgjøret med den høyreopportunistiske linja:
Om pågående oppgjør med en høyrelinje i Tjen Folket

Her peker den nye ledelsen på særlig to områder der forbundet tar sjølkritikk og vil jobbe for å korrigere sin praksis, nemlig det høyreopportunistiske arbeidet med SOS Rasisme og den manipulative og råtne behandlingen av folk i og utenfor forbundet. De sier at korrigeringen kun er i startfasen og vil innebære store endringer. De gjør også et poeng ut av å be om unnskyldning til folk som forbundet eller representanter for det har plaget på forskjellig vis. Tjen Folket Media ber folk som har hatt negative opplevelser om å kontakte oss, slik at vi kan formidle det videre. Bare gjennom kritikk og sjølkritikk og gjennom tolinjekampen kan kommunistene forbedre sin praksis og utvikle en korrekt linje for revolusjonen og klassekampen. Seieren over den høyreopportunistiske linja tilhører fullt og helt maoismen. Det er med maoismen som veiledning og rettesnor at unge dedikerte kommunister har vært i stand til å reise kampen mot den høyreopportunistiske linja og vinne den.

I forbindelse med oppgjøret har vi også publisert en gammel sak som ble lagt lokk på av den gamle ledelsen i forbundet, der organisasjonen oppsummerer, lærer av og tar sjølkritikk for behandlingen av overgripere, hovedsakelig den notoriske angiveren, opportunisten, mobberen og voldsmannen Bård Frantzen:
Overgripere må isoleres

Antifascisme

Bilde uten navn Vår linje er at antifascisme er sjølforsvar. De nazistiske terrorgruppene og de fascistiske nettverkene, sprer splittende gift innenfor proletariatet og utgjør en direkte fysisk trussel mot svarte folk, muslimer, jøder, skeive folk, transpersoner, andre minoriteter, progressive organisasjoner, antifascister og særlig revolusjonære. De første som havnet i Hitlers konsentrasjonsleire var kommunister. Tjen Folket Media inntar derfor en konsekvent antifascistisk linje, og har i 2018 brakt videre uttalelser fra røde antifascister, skrevet om antifascistisk kamp og lagt fram analyse av fascismen:

En hilsen til militante antifascister
Om arrestasjonene av antifascister i Arendal
Fascismen er farlig men den er like fullt en papirtiger

I disse dager har deler av den såkalte “venstresida” som i en krampaktig respons på de venstreliberale sin identitetspolitikk, mistet sin ryggmargsrefleks mot fascistisk propaganda. De har overtatt begreper og forklaringsmodeller fra fascistene (“Soros står bak masseinnvandringen”) og forsvarer til og med fascistenes såkalte “ytringsfrihet” og kritiserer antifascister for å kjempe konsekvent mot fascismen. Dette har åpnet for at liberale har børstet støv av “hesteskoteorien” og snakker om en “rødbrun” allianse. Dessverre er ikke dette ren hets, for den sosialdemokratiske og reformistiske venstresida er slett ikke vaksinert mot fascismen. Historisk har deler av “venstresida” gjentatte ganger forsvart sjåvinisme og til og med imperialisme. Vi ser svermeri for imperialisten Putin og samrøre mellom folk som kaller seg marxister og sjåvinistisk såkalt alternativmedia som “Resett” og “document.no”. Det er farlig og skammelig og et svik mot unge revolusjonære som risikerer liv og helbred på gatene i kampen mot fascisme. Og det er et svik mot proletariatet, som aldri har hatt noe å tjene på sjåvinisme av noe slag. Tjen Folket Media står for en konsekvent antifascistisk og proletarisk linje, mot liberalisme og imperialisme, og mot “venstresjåvinismen”.

Klassekamp og klasseanalyse

Bilde uten navn Proletariatet er klassen som er pekt ut av historiens utvikling til å begrave kapitalismen. Den er skapt av kapitalismen sjøl, og den organiseres av industrien og klassekampen. Marx sa i manifestet at kapitalismen skaper sine egne “banemenn” i proletariatet. Maoismen er i dag ideologien til det internasjonale proletariatet, og norske maoister har i 2018 skapt og distribuert en ny klasseanalyse av Norge:

Klasseanalyse av Norge (2018)

Dette er den mest oppdaterte analysen av klassesamfunnet Norge og den er lagd med den marxistiske (maoistiske) metoden.

Ut av analysen er det også lagd flere tekster om proletariatet, kjerna i proletariatet og historien til organiseringa av proletariatet i Norge som et særskilt parti:
Det norske proletariatet og arbeiderpartiene
Vi skal organisere proletariatet
Kjerna i det norske proletariatet

Klassestandpunktet for proletariatet er ikke tilfeldig, eller basert på noen form for filantropi. Proletariatet er historiens sterkeste og mest disiplinerte klasse. Klassen er bærer av de moderne produksjonsmidlene og den sosiale organiseringen av produksjonen. Klassen kan befri seg, men bare ved å befri alle for alltid fra inndeling i klasser. Dermed bærer klassen i seg det framtidige kommunistiske verdenssamfunnet. Tjen Folket Media tar derfor et fast standpunkt for proletariatet og vil være et redskap for klassen og klassens framtidige ledelse.

Maoistisk teori

Bilde uten navn Aktivister i Tjen Folket Media har i perioden fortsatt arbeidet med å oversette de viktigste dokumentene fra Perus Kommunistiske Parti til norsk:

Militærlinjen, av Perus Kommunistiske Parti
Masselinjen, av Perus Kommunistiske Parti
Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen

Perus Kommunistiske Parti var partiet som for første gang formulerte maoismen som det tredje og høyere stadiet av marxismen. De formulerte det slik at hovedsida i marxismen-leninismen-maoismen er maoismen. I tråd med dialektikkens grunnlov, loven om motsigelsen, er likevekt og balanse umulig. En av sidene vil være hovedsida, og de slo fast at i dag er maoismen hovedsida fordi dette er marxismen i dag, som står på skuldrene til marxismen-leninismen og dermed ser lengre og videre enn forgjengerne. Partiet skapte et lederskap og en leder, formann Gonzalo, som gjennom folkekrigen i Peru inntok en ledende rolle i verdensrevolusjonen.

Etter kontrarevolusjonen i Kina i 1976, var det tilbakegang i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Det rådet oppløsning og forvirring. Partier gikk til høyre, skrumpet inn eller forsvant. Men Perus Kommunistiske Parti gikk framover og i 1980 innledet de folkekrigen som i løpet av ti år skulle kaste hele Peru inn i revolusjonen, og der den nye staten til slutt kontrollerte nesten halve landet. De grunnleggende dokumentene og den politiske generallinja fra Peru, er det fremste og mest konsentrerte uttrykket for Gonzalos tenkning, som er maoismen anvendt på revolusjonen i Peru. Det er en ære for Tjen Folket Media å kunne administrere oversettelsen av disse historiske dokumentene til norsk.

Den høyreopportunistiske linja og den gamle ledelsen i Tjen Folket - Kommunistisk Forbund har holdt tilbake og forsøkt å undertrykke utbredelsen av dokumentene og tenkningen fra Peru. Oppgjøret med denne linja har brutt ned denne demningen av revisjonisme, og nå kan denne tenkningen slå som en bølge inn blant de revolusjonære i vårt land.

Norske maoister har i 2018 fullført en ny kortfattet innføring i maoisme:
Hvorfor maoisme – hva er maoisme?

Tjen Folket Media har også et rikholdig arkiv over maoistisk teori skrevet av norske kamerater, om en rekke forskjellige tema, samlet i et arkiv:
MLM-teori fra Norge

I 2018 er dette arkivet blant annet blitt oppdatert med disse tekstene:
Mot «tredjeverdenismen», den falske antiimperialismen
MLM mot Trotskijs teori om permanent revolusjon

I tråd med dialektikken kommer maoismens linje klarest fram når den settes fram i motsetning til opportunistiske og revisjonistiske linjer. Og den kolossale søppelhaugen av småborgerlig og borgerlig ideologi må ryddes ut av den proletariske bevegelsen, som ledd i prosessen med å etablere maoismen som ledende ideologi for hele klassen og den revolusjonære bevegelsen.

Norsk imperialisme

Bilde uten navn Vår hovedfiende står i eget land. Norske kommunister kjemper hovedsakelig mot det norske borgerskapet og deres stat. Norsk imperialisme er en rovfugl og åtseleter i dagens imperialistiske verden. Tjen Folket Media har i 2018 fortsatt arbeidet for å avsløre norsk imperialisme:

Den katastrofale norske krigen mot Afghanistan
Statoil - norsk imperialisme i Angola
Chile: 27 urfolksaktivister arrestert for aksjon mot norske Statkraft

Som man ser er norske statlige og halvstatlige monopolselskaper svært aktive i plyndringen av den tredje verden. Og norsk militarisme ligger ikke tilbake for andre små og mellomstore imperialister. Vi har også publisert tekster om den norske krigen mot Libya og de grusomme følgene som denne fikk.

Vi har også publisert en eldre artikkel om samisk kamp mot norsk kolonipolitikk, og det rettferdige kravet om en egen samisk stat:
Ein eigen samisk stat

Mot slutten av året dekket Tjen Folket Media deler av Aktivistkomitéenes mobilisering og propaganda mot NATO-øvelsen Trident Juncture:

Aktivistkomiteene fortsetter mobiliseringen mot NATO-øvelsen

Krisa i kapitalismen – økonomisk, politisk, sosial og biologisk

Bilde uten navn Den allmenne krisa i kapitalismen fortsetter. Den har sitt utspring i samfunnets materielle basis, hovedsakelig den kapitalistiske produksjonsmåten. Den grunnleggende motsigelsen i kapitalismen er den mellom sosial produksjon og kapitalistisk tilegnelse. Anarkiet i produksjonen er en side ved kapitalismen som den ikke kan fri seg fra, og dermed blir krisene en nødvendig lov under kapitalismen. De økonomiske krisene slår ut i sosiale, kulturelle og politiske kriser. Men i moderne tid er den kapitalistiske produksjonen til og med havnet i direkte motsetningsforhold til klodens miljø og hele vår felles menneskelige framtid. Arter utryddes i et voldsomt tempo. Luft, vann, skog og jordsmonn forsures, forgiftes og utarmes. Fremmedgjøring, spiseforstyrrelser, ensomhet, angst, stress, depresjon, selvhat, hat mot andre, hat mot grupper i form av sjåvinisme, narkomani, alkoholisme, seksuelle overgrep – alt dette aksellereres av kapitalismen. Det er kapitalismens forråtning som slår ut i den kulturelle og ideologiske overbygningen, og gjør mennesker og hele vårt samfunn sjukt. Sosialistisk pasientkollektiv i Tyskland sa at i en gal verden var den gale normal.

Tjen Folket Media har i 2018 skildret noen av konsekvensene av den allmenne krisa i kapitalismen:

Skoleskytinger i et sykt samfunn
Narkotika? Imperialistene gir fattigfolk skylda for eget forfall
Sommer og sol, hetebølge og krise i landbruket
Ulikhet og katastrofer - sosialisme eller barbari

Vi har også avslørt bløffen om at miljøkrisa er et individuelt ansvar. Kapitalistene vil som vanlig velte krisens byrde over på massene, men dette er ikke bare basert på en løgn, denne løgnen står i veien for en virkelig løsning på miljøkrisa:
Gigabløff at folket må betale for miljøkrisen

Krisa i kapitalismen, og i hele verdenssystemet, aktualiserer som aldri før at verden trenger kommunismen. Folkemassene verden over skriker etter en annen verden, og bare kommunismen utgjør et alternativ til den kapitalistiske imperialismen. Vi er revolusjonære optimister. Vi vet at kommunismen vil seire. Det er kun et spørsmål om kamp og om tid. Men vi er også utålmodige, fordi for hvert år som går opplever millioner lidelse og nød som kunne vært unngått i et planøkonomisk og kommunistisk fellesskap.

Om proletær feminisme

Bilde uten navn En integrert del av maoismen er standpunktet for en proletær feminisme. Som nevnt har vi oversatt en klassisk tekst fra Perus Kommunistiske Parti om temaet. Tjen Folket Media har dekket Rød Blokk på 8. mars og markeringer på gata og på møter for proletær feminisme. Å være proletær feminist innebærer å føre kvinnekampen på grunnlag av marxismen og klassestandpunktet for proletariatet. Kvinneundertrykkingas rot er etableringen av privateiendom og den påfølgende inndelingen av mennesker i klasser. I klassesamfunnet er denne inndelinga den viktigste og mest grunnleggende inndelinga av mennesker, og dermed selvsagt også kvinner. Derfor trengs det en rød linje i feminismen, en klasselinje. Og i kapitalismen er patriarkatet vevd sammen med det økonomiske og politiske systemet. Kvinneundertrykkinga er en integrert del av den imperialistiske kapitalismen. Dermed kan ikke kvinnekampen føres til endelig seier, uten å rette seg mot hele dette systemet.

Det finnes folk som kaller seg venstreside, men løper prostitusjonslobbyens ærend. Muligens ut fra et subjektivt hederlig ønske om å støtte fattige prostituerte, men som konsekvens legitimerer de vold mot kvinner. Kommentatorer for Tjen Folket Media har skrevet svært gode saker som setter fram en klasselinje mot prostitusjon:

Trotskister og liberalister sammen for prostitusjon
Klassestandpunkt mot prostitusjon

Andre saker fra 2018 om proletær feminisme:
Kamp mot vold mot kvinner!
Innlegg på 8. mars i Trondheim
Rød 8. mars 2018 mot imperialisme og patriarkat

Kamp mot forfølgelse og tips til fysisk fostring

Bilde uten navn Som en plattform for å bistå revolusjonær og antifascistisk kamp, har vi videreformidlet gode råd til folk som opplever forfølgelse og overvåking fra politi og myndigheter:

Råd til arrestanten)
Ikke snakk med politiet
Da FBI splittet amerikanske kommunister

Vi har også publisert artikler med råd om fysisk fostring, om kampsport, trening og kosthold, noe som er svært relevant for folk som vil yte maksimalt for antifascistisk kamp og kommunistisk organisering:

Råd for fysisk fostring - del 1
Råd for fysisk fostring - del 2
Råd for fysisk fostring - del 3: Hva bør du spise?

Karl Marx 200 år

Bilde uten navn I 2018 var det 200 år siden Karl Marx ble født. Karl Marx var grunnleggeren av proletariatets egen ideologi, den vitenskapelige sosialismen. Sammen med Friedrich Engels skrev han det kommunistiske manifest. Tjen Folket Media markerte jubileet, blant annet ved å digitalisere Karl Marx klassiske verk “Kritikk av Gotha-programmet” som fortsatt er et kampskrift mot sosialdemokrati og reformisme:

200 år siden Karl Marx' fødsel
Karl Marx mot sosialdemokrati

Rød 1. mai og Rød 8. mai

Bilde uten navn Tjen Folket Media har dekket Rød Blokk og andre former for markeringer av proletariatets internasjonale kampdag på første mai. I fire byer tok maoister initiativ til egne arrangementer og blokker denne dagen, under parolen “Mot krig og kapitalisme - for revolusjon og ny arbeiderstat”:

Appell på Rød første mai
Rød første mai 2018

En uke senere markerte aktivister flere steder Frigjøringsdagen 8. mai og Seiersdagen 9. mai. Markeringen var rød fordi den fokuserte på Sovjetunionen, det sovjetiske folket og de kommunistiske sabotørenes innsats mot fascismen. Det ble også trukket paralleller til antifascistisk kamp i dag, og Norges rolle som imperialist og okkupant i land som Libya og Afghanistan.

Rød 8. mai - markering i tre norske byer
Oslo:
Kristiansand:
Trondheim:

Avsløringer av kapitalismen

Bilde uten navn Tjen Folket Media har i 2018 fortsatt våre avsløringer av kapitalismen. Kritikk av kapitalismen er utgangspunktet for proletariatets standpunkt og for maoismen. Kapitalismen kan ikke være noe annet enn utbytting og undertrykking. Dette er grunnlag for hele den kapitalistiske produksjonsmåten. Utbyttingen, og dermed fattigdommen, er selve poenget med kapitalismen for de eneste som profitterer på dette systemet. Selv i de rikeste imperialistiske landene, ser vi fattigdom, sosial nød og fascistoid undertrykking:

Kapitalisme og fattigdom i vesten
Den danske staten slår til mot proletære nabolag

Proletarisk internasjonalisme

Bilde uten navn Tjen Folket media står for proletarisk internasjonalisme og internasjonal solidaritet. Dette har alltid vært en del av proletariatets kamp, siden den er internasjonal i sin karakter. Internasjonalismen er ikke noe som kan brukes opportunistisk, men er et prinsipp for kommunister. Vi har brakt videre solidaritet med politiske fanger i flere land, for eksempel India og Brasil, men også kamerat Dallas i USA:

Forsvar kamerat Dallas og kjemp for hans frihet!

Den maoistiske internasjonale kommunistiske bevegelsen samles på nytt, og nå på et høyere nivå av sterkere enhet og klarhet. Tjen Folket Media kunne med glede bringe videre uttalelsene fra det tredje møtet av maoistiske partier og organisasjoner i Europa:

Uttalelser fra Det tredje møtet av maoister i Europa

Og vi kunne også bringe videre en fellesuttalelse til forsvar for formann Gonzalo og for maoismen:

In defence of the life of Chairman Gonzalo, hoist higher the flag of Maoism!

Imperialisten Kina

Bilde uten navn I desember 2018 kunne vi publisere en omfattende artikkel om kinesisk imperialisme. Den er skrevet av Ragnar Røed og basert delvis og blant annet på et vedtak fra Indias Kommunistiske Parti (maoistene). Teksten handler ikke bare om kinesisk imperialisme, men om den historiske utviklingen der sosialismen ble avskaffet gjennom borgerlig kontrarevolusjon og den sosialistiske festningen ble overtatt fra innsiden. Den viser at Kina etter å ha blitt overtatt av revisjonismen, er utviklet til en sosialimperialistisk stormakt i vekst, som plyndrer andre land og deltar i rivaliseringen med andre imperialister.

Kina - en sosialimperialistisk stormakt

Alltid med massene for opprøret

Bilde uten navn Nyhetsbildet i desember 2018 var preget av opprøret i Frankrike. “De gule vestene” er det dels organiserte og dels spontane uttrykket for krisa i kapitalismen og de økte byrdene som massene opplever. Det sosiale og politiske systemet i Europa opplever svære rivninger i dag. Massene vil ikke leve på samme måte som før, og de som hersker evner ikke å herske på den gamle måten. Gamle partistrukturer er falt sammen, og de nye, representert blant annet av president Macron, viser seg like mislykket i møte med de harde realitetene i kapitalismens utvikling. Det vi ser er en forsmak på de tiårene som kommer. Men bare en mild forsmak, sammenliknet med stormen som vil legge kapitalismen i grus, også her i dens imperialistiske sentrum. Kommunistene står alltid på massenes side i kampen mot de reaksjonære makthaverne. Og på Tjen Folket Media er det trukket paralleller til de mer moderate variantene av opprør mot tyngende avgifter her i vårt eget land:

Alltid med massene og det er rett å gjøre opprør
Solidaritet med bompengekampen

For revolusjonen og kommunistpartiet

Bilde uten navn Å forstå verden, å avsløre kapitalismen, er viktig og nødvendig. Men det viktigste er å bruke forståelsen til å utvikle den revolusjonære kampen. Man kan ikke kritisere vekk kapitalismen. Det må reises et alternativ til den. Og den faller aldri av seg selv. Selv det råtneste tre må hogges ned, mente Mao. Selv en kapitalisme i krise som graver sin egen grav, faller ikke av seg selv ned i den. Maoismen slår fast at om kapitalismen skal avskaffes må proletariatet organiseres til folkekrig og konstituere sitt eget parti, kommunistpartiet, for å lede denne. De av våre fiender som arbeider med å slå ned opprør, vet at de må studere Mao for å lære om revolusjonær krig. Om bare alle revolusjonære forsto det samme fullt ut! Tjen Folket Media har brakt videre saker for revolusjonen og kommunistpartiet, nettopp fordi vi vet at handling sier mer enn ord. Og all verdens kritikk blir hul, om den ikke følges opp av et klart handlingsalternativ. Maoismen kjennetegnes blant annet av sin klarhet, noe som lederen Lenin så på som en stor revolusjonær dyd.

Blant alle de sakene vi har publisert om disse temaene, kan vi løfte fram disse:
Når fienden studerer Mao
Gjenreis Norges Kommunistiske Parti!

Og vi siterer med revolusjonær optimisme:

“At det gamle dør og nye ting må bli født, er i seg selv ingenting å sørge over. Det er livets og historiens gang. Det er det mest naturlige i verden. At vi i dag står uten kommunistpartier i de fleste av verdens land, er ikke kvalitativt verre enn situasjonen på slutten av 1800-tallet, da det ikke fantes ett eneste slikt parti i verden. Men i dag står vi i en kvalitativt mye bedre posisjon, da vi har over hundre år med rike erfaringer å høste av. Da vi har folkekriger som føres i Peru, Tyrkia, Filippinene og India. Da proletariatets ideologi har gått gjennom nye kvalitative sprang, som har løftet den til et mye høyere nivå; maoismen.”

Leve den revolusjonære agitasjonen og propagandaen!

Fram for proletariatets revolusjonære medier!

Om fristillingen av TF Media

Bilde uten navn Tjen Folket Media er blitt fristilt

Fra redaksjonen i Tjen Folket Media.

Høsten 2018 er Tjen Folket Media blitt formelt fristilt fra Tjen Folket - Kommunistisk Forbund. Tidligere har Tjen Folket Media og nettsiden vår på tjen-folket.no vært direkte og formelt underlagt forbundet. Slik er det ikke lenger.

Hvorfor fristilling?

Det kommunistiske forbundet arbeider for å etablere det kommunistiske partiet. Dette er et arbeid som blant annet etterretningstjeneste og politi vil bekjempe. Med fascister som en av sine stormtropper, vil fiendtlige krefter alltid forsøke å isolere og ødelegge kommunistiske bevegelser. Lund-kommisjonen i Norge avslørte et enormt omfang av overvåking. De avdekket at overvåkingspolitiet hadde “mapper” på 20.000 nordmenn.

Dette var selvsagt ikke all den antikommunistiske virksomheten staten og dens håndtlangere har stått for. Det er mye som ikke er kommet fram for offentligheten. Og det har vært en rekke tilfeller av provokatører og direkte sabotasje mot den revolusjonære bevegelsen, også her i Norge.

Noen metoder for å motvirke slike angrep og bekjempe isolasjon av kommunistene, er å sørge for at kommunister pleier et godt forhold til sine venner og sympatisører, å finne oppgaver til disse, samt å ikke eksponere den kommunistiske organisasjonen direkte.

Det finnes en rekke mennesker i Norge som er for kommunismen, eller i det minste synes det er bra at kommunister finnes og er aktive. Tjen Folket Media vil være en plattform for disse. Slik har det til en viss grad allerede vært. Vi har lenge mottatt tekster og praktiske bidrag fra folk som ikke er organiserte kommunister. Men med fristillingen ønsker vi å dyrke, videreutvikle og utvide denne virksomheten.

Videre vil Tjen Folket Media skape rom for debatt blant revolusjonære. Maoismen gjør krav på å være proletariatets ene og sanne ideologi, men maoister ønsker slett ikke å kvele debatt. Tvert om, maoister vil etablere maoismen blant massene gjennom diskusjon og overtalelse, og ved å vise seg i praksis som det beste verktøyet for klassekamp og revolusjon.

Vi vil også understreke at Tjen Folket Media vil følge lovverket og ikke oppfordre til eller organisere lovbrudd. I den grad vi dekker eller videreformidler slike forhold, er det rent journalistisk på samme måte som andre medier skriver nyheter om kriminalitet. Vi er ikke legalister, vi vil ikke revidere eller tilsløre den politiske ideologien eller skape illusjoner om borgerskapets diktatur, men Tjen Folket Media vil holde seg godt innenfor lovverket og den såkalte “pressefriheten” som det hevder å opprettholde.

Fortsatt for maoismen og kommunistpartiet

Den organisatoriske fristillingen betyr ikke at Tjen Folket Media er på ideologisk vandring eller går vekk fra maoismen. Tvert om. Vår ideologiske forankring har blitt mye fastere i 2018. Vår tilnærming til maoismen er klarere og vi mener den i dag bygger på en bedre forståelse og større enhet rundt denne forståelsen. Tjen Folket Media er en rød front som støtter gjenreisning av det kommunistiske partiet som et maoistisk parti.

Som vi slår fast i vår nye presentasjon Om Tjen Folket Media:

”Tjen Folket Media er en rød front organisert på grunnlag av følgende prinsipper:
1. Vi vil bidra til å politisere, mobilisere og organisere folket til kamp og motstand.
2. Vi vil støtte kamp mot kapitalisme og imperialisme, for klassekamp og kommunisme.
3. Vi vil bidra i kampen mot fascisme og sjåvinisme, mot reaksjon og revisjonisme.
4. Vi vil boikotte den gamle statens valgsirkus og uttaler oss ikke til politi eller media.
5. Vi vil etter beste evne respektere og ivareta sikkerheten til organisasjoner og aktivister.
6. Vi støtter arbeidet for gjenreisningen av kommunistpartiet som et maoistisk parti.”

Dette er de seks prinsippene som utgjør vår ideologiske plattform og veileder arbeidet vårt. Videre skriver vi at vi ønsker å skape medier for revolusjon ved å skrive om og for klassekampen. Vi støtter folkelig opprør, vi tar standpunkt for proletariatet, vi kjemper mot undertrykking og utbytting.

Den redaksjonelle linja står for oss ikke i veien for gjesteskribenter som ikke står inne for samme linje. Vi vil som regel presisere at tekster er skrevet av aktivister, kommentatorer eller navngitte forfattere. Vi presiserer også i Om Tjen Folket Media at tekstene ikke nødvendigvis er noe vi står inne for, eller står bak.

Bli med og skap en revolusjonær medieplattform!

Det finnes etterhvert noen såkalt alternative medier til venstre på norsk. Disse ser per i dag ut til å være dominert av reformistiske tendenser, eller det som verre er. Vi har ikke som mål å utkonkurrere disse. Men vi ønsker å styrke det revolusjonære og proletære standpunktet. Vi ønsker å være et medium som ikke blir talerør for de konforme eller småborgerlige kreftene, men for den konsekvente proletariske klassekampen, som er konsekvent antifascistisk, konsekvent mot den borgerlige staten og konsekvent mot alle imperialister.

Karl Marx sa at filosofene hittil kun har fortolket verden, men at det det kommer an på er å forandre den. Vi er enig i dette. Vi ønsker at denne medieplattformen blir et verktøy for å forandre verden. En plattform der analysene tjener revolusjonær praksis.

Videre ønsker vi mange slags bidrag velkommen. Det finnes ikke bare én måte å skrive på eller bare ett tema. Vi ønsker lange og korte tekster, vi ønsker nyheter og kommentarer, vi ønsker saker om historie og om framtid. Og vi ønsker at folk skal bruke denne plattformen til å spre sine erfaringer og sine kamper. Folk kan gjerne skrive om demonstrasjoner og aktiviteter der de bor eller oppholder seg, om erfaringer fra sin arbeidsplass eller sitt nabolag, eller kommentere aktuelle spørsmål fra et rødt ståsted.

Vi ønsker videre ikke å erstatte alle andre røde medier. Der samarbeid er ønskelig er vi åpen for dette. De som inntar en vennlig holdning til oss, vil oppleve en vennlig holdning tilbake. Vi håper og tror at det er mulig å kombinere enhet og kamp, vennskap og kritikk, og at vi sammen kan skape medier som utfordrer den borgerlige makta.

Om du vil bidra så skriv til oss via kontaktskjema eller på post[krøllalfa]tjen-folket.no.

Alle kan bli røde journalister!

Bidra til den revolusjonære medieplattformen!

Leve proletariatets ideologi og klassestandpunkt!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.